Anekdotai (NE !!! filmukai)

Plepalai apie nieka, nusisnekejimai apie viska
ir kitos forumo siuksles...
User avatar
tadasr6
Posts: 134
Joined: 15 Jan 2006, 15:30
Location: Vilnius

Post by tadasr6 »

giedruz wrote:http://www.youtube.com/watch?v=qiIYEmpW ... re=related


"AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAAY"
vaizdai ziauroki, na bet to ziurovo komentavimas tai unikalus.. seniai jau taip nesijuokiau :lol:

User avatar
aTofi
Posts: 602
Joined: 18 Apr 2007, 12:47
Location: Vilnius

Post by aTofi »

Važiuoja programuotojas traukiniu ir girdi:
<td></td>...<td></td>...<td></td>
RS13 94' 200sx mods, 1.2bar = 360hp

User avatar
Hassan
Posts: 2536
Joined: 31 Mar 2003, 19:50
Location: Vilnius
Contact:

Post by Hassan »

aTofi wrote:Važiuoja programuotojas traukiniu ir girdi:
<td></td>...<td></td>...<td></td>
:D :D :D :D :D :D :D :D
...ir galvoja - "badly formed html" :D

User avatar
aTofi
Posts: 602
Joined: 18 Apr 2007, 12:47
Location: Vilnius

Post by aTofi »

Kaip nustatyti kada ateina laikas išplauti indus ir susitvarkyti namus?
Reikia pažiūrėti sau į kelnes... Jei ten kiaušai yra, reiškias dar ne laikas.

Rugsėjo 1-oji. Vaikai rašo rašinėlį.
Eglutė kelia ranką ir klausia:
-Tamsta mokytoja, o kaip rašosi „nėštumas“?
-Eglute, nerašyk apie vasarą, geriau rašyk apie Maironį...

Egzaminas medicinos universitete, atsakinėja jauna studentė:
-Kiek spermos išsiskiria lytinio akto metu?
-Pilna burna, -atsako raudonuojanti studentė.
-Ne taip supratot, norių išgirsti ne koks tūris, o koks kiekis?
-Du gurkšniai.


Отец спрашивает Вовочку:
- Ну, сын, ты уже большой, выбрал уже, кем хочешь быть, когда вырастешь?
- Да, пап! Хочу быть мойщиком бассейнов.
- И все?
- Нет, еще садовником, сантехником и доставщиком пиццы.
Отец задумался, почесал затылок и кричит жене:
- Слышь, мать! Похоже он нашел ту кассету...
RS13 94' 200sx mods, 1.2bar = 360hp

User avatar
aTofi
Posts: 602
Joined: 18 Apr 2007, 12:47
Location: Vilnius

Post by aTofi »

Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją
Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai skaityti, aš rašau labai lėtai. Oras pas mus geras. Praeitą savaitę lijo tik du kartus - iš pradžių 3 dienas, o paskui -4 dienas. Siunčiu tau tavo žieminį paltą. Tėvas sakė, kad su metalinėmis sagomis jo gali nepraleisti per metalo detektorių, todėl aš jas nukirpau. Prisisiūk jas pati, sagas aš įdėjau į kišenę. Tiesa, tėvas gavo naują darbą. Dabar jis yra virš kelių tūkstančius žmonių - valo sniegą kapinėse. Tavo sesuo Marytė ištekėjo ir laukiasi. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitė, todėl negaliu tau parašyti, kuo tu būsi - dėde ar teta. Sakė, kad jei gims mergaitė, tai pavadins kaip mane. Man atrodo, keistas noras savo dukterį vadinti Mama. Su tavo broliu Petru buvo nutikusi keista istorija. Jis užtrenkė mašinos dureles, o raktai liko viduje. Jam reikėjo 10 km eiti namo atsarginių raktų, kad galėtų mus išleisti iš mašinos. Jei Airijoje sutiksi mūsų kaimynę Liudą, perduok jai linkėjimus. Jei nesutiksi, nieko jai nesakyk.
Tavo mama.

P.S. Norėjau tau atsiųsti šiek tiek pinigų, bet jau užklijavau voką

============

Amerikietis investavimo bankininkystës specialistas ilsëjosi maþame Meksikos
pakrantës miestelyje ant jûros kranto, kai maþu laiveliu priplaukë
meksikietis þvejas. Laivelyje buvo suþvejoti keletas didþiuliø tunø.
Amerikietis pagyrë meksikietá, kad ðis sugavo tokias puikias þuvis, ir
klausia:
— Kiek laiko uþtrunka jas pagauti?
— Visai neilgai, — atsako ðis.
Tuomet amerikietis klausia, kodël jis neþvejojo ilgiau ir nepagavo dar
daugiau þuvies.
Meksikietis atsako, kad sugautos þuvies visai pakaks jo ðeimos poreikiams
patenkinti.
— O kà tuomet veiki likusá laikà?
— Ilgai miegu, ðiek tiek paþvejoju, þaidþiu su vaikais, su þmona Marija
ilsiuosi per siestà, kas vakarà vaikðtau po kaimà, geriu vynà, groju gitara
su savo draugais. Turiu daug uþsiëmimø ir gyvenu pilnavertá gyvenimà.
Amerikietis nusijuokë:
— Að baigiau MBA Harvarde ir galiu tau padëti. Tu galëtum ilgiau þvejoti,
tuomet ástengtum nusipirkti didesná laivà. Tuomet ið gauto pelno galëtum
nusipirkti kelis laivus, galø gale turëtum visà flotilæ. Vietoje to, kad
sugautà þuvá parduotum tarpininkui, parduotum jà tiesiai perdirbëjams, galø
gale atidarytum savo perdirbimo ir konservavimo gamykla. Valdytum produktà,
perdirbimà ir pardavimus. Tau reikëtø palikti tà maþà pakrantës þvejø
kaimelá ir persikelti á sostinæ Meksikà, tuomet á Los Andþelà ir galu gale á
Niujorkà, kur valdytum iðsiplëtusià savo ámonæ.
— O kiek laiko visa tai uþtruktø? — klausia meksikietis.
— 15—20 metu.
— O kas tada?
Amerikietis nusijuokë ir sako:
— Tuomet tavæs lauktø geriausia dalis: kai ateitø tinkamas laikas, tu
paskelbtum vieðàjá akcijø platinimà, parduotum ámonës akcijas ir taptum
milijonieriumi.
— Milijonieriumi? O tada kà?
— Tuomet tu iðeitum á poilsá. Persikeltum á maþà pakrantës þvejø miestelá,
kur galëtum ilgai miegoti, þvejoti savo malonumui, þaisti su savo vaikais,
ilsëtis per siestà su savo þmona, vaikðèioti po kaimelá vakarais, gerti vynà
ir groti gitara su savo draugais
RS13 94' 200sx mods, 1.2bar = 360hp

User avatar
2b4u
Posts: 285
Joined: 26 Sep 2006, 07:42
Location: Klaipeda
Contact:

Post by 2b4u »

Закончилась у крестьянина рожь, решил пойти у батюшки в долг взять.
Подходит к церкви, а там батюшка на крыше колокол ладит.
Крестьянин ему орёт:
- Батюшка, одолжи мне мешок ржи! Через пару недель отдам.
Батюшка сверху:
- Поди зайди внутрь, там сестра спит. Разбуди и спроси у неё. Скажи что я разрешил.
Крестьянин заходит внуть и начинает будить сестру:
- Сестра проснитесь. Батюшка сказал чтоб вы мне дали...
- Как! Прям так и сказал, чтобы ДАЛА??? - перебивает его сестра.
- Ну да, так и сказал.
Выходят на улицу, сестра орёт батюшке:
- Батюшка, вы что сказали чтобы я ему ДАЛА?
- Дааа даа, дай ему!!!
Ну, значит, сестра нагибается перед крестьянином, он ох...л но не потерялся и давай сестру сзади жарить.
Батюшка чуть с колокольни не упал:
- ТЫ ЧТОЖ ДЕЛАЕШЬ ТО?? Совсем очумела????
- Так вы же сами сказали чтоб я ему ДАЛА!!!
- Да РЖИ, РЖИИ!!!!!
- Иигоо-го!!!
:lol:

Honda i-VT B20*VTEC - Drag
Nissan Silvia Grand Prix*[FJ20E] - Daily


http://www.DragWars.lt - Nauja Versija!

emdzhej
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2007, 18:49
Location: Vilnius

Post by emdzhej »

Laiškas draugams "Dėl sveikinimų 2008-iems metams":

Brangūs draugai, kolegos ir visi kiti, kurie siuntėte nuoširdžiausius linkėjimus 2007 metais. Skubu pranešti - figuški - niekas neišsipildė! Todėl 2008 metais prašau siųsti pinigais, konjakais arba dovanomis. Su artėjančiais Naujaisiais Metais!

User avatar
r7kyc82k
Posts: 2365
Joined: 17 Nov 2004, 19:44
Location: Vilnius
Contact:

Post by r7kyc82k »

spade wrote:Panasu, kad del bendru tupejimo tendenciju anekdotai isvis ismirs...
na vistiek kasnors kadanors paraso geru anekdotu, ypac rusiskai :D

p.s. geras avataras tavo..... susimastymui toks :D
motorcycles...
.........................................
http://www.motopaskaitos.lt

User avatar
Dark
Posts: 76
Joined: 19 May 2007, 23:52
Location: Vln

Post by Dark »


User avatar
wanadoo
Posts: 1275
Joined: 24 Nov 2004, 22:17
Location: Marijampole-Kaunas
Contact:

Post by wanadoo »

dark nuorodoje yra tokia raudona alfa predator type, kuria gywai prie maximos stovincia maciau, tai beveik akys isdege mano nuo tokio sedevro, tikroveje dar baisiau atrodo.
Gs430

User avatar
itchy
Posts: 494
Joined: 23 May 2005, 20:42
Location: Vilnius-Druskininkai
Contact:

Post by itchy »

DORI

emdzhej
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2007, 18:49
Location: Vilnius

Post by emdzhej »

Tikrs žaibs :twisted:

User avatar
zhy
Posts: 214
Joined: 24 Apr 2007, 20:52
Location: kaunas

Post by zhy »

Kas čia per tendencija daryt ale "tiuningą" mašinoms, kuriose mažos kubatūros silpnas variklis?

User avatar
PSI
Posts: 1248
Joined: 10 Oct 2006, 08:56
Location: Norway

Post by PSI »

Nu vat ir man paziurejus pasidare idomu, kaip ji ta tjuninga paves su savo 76kw :roll:
skidofrenic
180sx

User avatar
Dark
Posts: 76
Joined: 19 May 2007, 23:52
Location: Vln

Post by Dark »

wanadoo wrote:dark nuorodoje yra tokia raudona alfa predator type, kuria gywai prie maximos stovincia maciau, tai beveik akys isdege mano nuo tokio sedevro, tikroveje dar baisiau atrodo.
F-ke irgi superine. ji dar savo pavadinima turi: Lochineso pabaisa :lol: :lol:

giedruz
Posts: 212
Joined: 14 May 2006, 19:44
Location: Kaunas

Post by giedruz »

pasidarai tuninga, bet jis "atsiperka", tik kai and duju vazineji :)
HTTP://www.drifter.lt - driftingo naujienos, čempionatų kalendoriai, drifter.lt gyvenimas...

User avatar
aTofi
Posts: 602
Joined: 18 Apr 2007, 12:47
Location: Vilnius

Post by aTofi »

I was depressed last night so I rang a suicide hotline.
I was transferred to an out-sourced call center in Pakistan.
I told them I was suicidal...
They got all excited and asked if I could drive a truck.
RS13 94' 200sx mods, 1.2bar = 360hp

User avatar
Doomazz
Posts: 109
Joined: 15 Aug 2007, 09:18
Location: Vilnius
Contact:

Post by Doomazz »


emdzhej
Posts: 21
Joined: 17 Oct 2007, 18:49
Location: Vilnius

Post by emdzhej »

Tikras tiuningas :lol: :lol:
Image
Image

User avatar
itariamasis
Posts: 382
Joined: 27 Oct 2006, 14:13

Post by itariamasis »

awesome... :shock:

Liarsenic

Post by Liarsenic »

Kas ten per kibiras prie akumuliatoriaus? :lol:

Cold Air Intake?

User avatar
_crx_
Posts: 316
Joined: 19 Mar 2007, 17:27
Location: Klaipėda

Post by _crx_ »

oi ble... gi nesveika taip :!:

User avatar
ZLODEY
Posts: 1464
Joined: 19 Apr 2004, 22:04
Location: Vilnius

Post by ZLODEY »

Заяц угрожая снеговику феном: "Морковка или жизнь!"

- Здравствуйте. Я почтальон Печкин. Вы думаете, почему я раньше такой злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было. А теперь, когда у меня ещё и самокат украли, я вообще вас всех поубиваю.

пришли нам пять оберток от карданного вала трактора "беларусь" и ты получишь шанс выиграть романтическое путешествие на двоих на картофельные грядки Полесья.

А мы начинаем наш элитный аукцион и сегодня будет разыгран самый долгожданный лот: номер телефона девки, которая не может себя контролировать после бокала пива!

Пришёл мужик к психиатору:
- Доктор, у меня всё плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит...
- Ну, сейчас мы быстренько поправим! Садитесь поудобнее, закрывайте глаза и повторяйте за мной: "У меня всё хорошо. Я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим..."
Мужик открывает глаза:
- Я рад за вас, доктор. Но мне-то чё делать?!

Что будет если скрестить блондинку и лайку?
Или тупая собака, или морозоустойчивая бл*дь.
Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
OOOO S4d + CBR600RR

User avatar
Carlos
Posts: 258
Joined: 23 Apr 2006, 19:16
Location: Gilus kaimas

Post by Carlos »

Vaikstineja pasiklydes vokietis negru kvartele.Staiga ji pagauna keturi juodasikniai, gerai atmala, nutempia i tamsu uzkampi ir rurina.Vokietis jau beveik be samones tyliai vaitoja:
- Nein, nein, nein....
Atbega dar penki negrai ir sveicia vokieti toliau.

fivefivefive
Posts: 622
Joined: 17 Apr 2004, 16:16
Location: Klaipėda

Post by fivefivefive »

Renault Megane2 dCi
Black ED7

Post Reply